Regulamin

Regulamin Pensjonatu „Barbara”
43-370 Szczyrk, ul. Przedwiośnie 12

Przestrzeganie niniejszego regulaminu ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu.
 2. Dokonanie rezerwacji,  wpłata zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Regulaminu przez Gości.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu „Barbara”.
 4. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie właścicielowi obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby hotelowe.
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.
 8. Klienci Pensjonatu zobowiązani są bez dodatkowego wezwania udostępnić pokój z chwilą upływu ostatniej zarezerwowanej doby hotelowej.
 9. W Pensjonacie  uwzględnia się,  za dopłatą, życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 11. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 12. Osoby niezameldowane w Pensjonacie nie powinny przebywać w budynku.  Przyjmowanie ewentualnych gości należy wcześniej  uzgadniać z  właścicielem obiektu.
 13. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa lub innych osobach przebywających w Pensjonacie.
 14. Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu ( w tym zgubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić właścicieli obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Pensjonat zastrzega sobie prawo obciążenia  Gościa za wyrządzone szkody.
 15. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 16. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzejników elektrycznych, grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 19. Pensjonat akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
 20. Parking pensjonatu jest niestrzeżony. Właściciel pensjonatu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 21. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy osób mieszkających w obiekcie.
 22. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 23. Osoba naruszająca postanowienia Regulaminu zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właścicieli obiektu w tym uregulowania należności za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Pensjonatu. Osoby zobowiązane do opuszczenia Pensjonatu nie otrzymują zwrotu wpłaconych należności.
 24. Właściciele Pensjonatu zastrzegają sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. u których stwierdzono posiadanie broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie,
  3. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny, bądź zakłócają spokojne korzystanie z wypoczynku innym gościom.

Regulamin dokonywania rezerwacji

 1. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub internetowo.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji.
 4. Prosimy o dokonywanie przemyślanych rezerwacji, ponieważ termin pobytu określony w momencie wpłaty zadatku jest wiążący dla obu stron.
 5. Niewpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi w sytuacji odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 7. Płatność za pobyt gotówką należy uiścić w dniu przyjazdu.
 8. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 19:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.